Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 23. maijā - R/Komisija

(lieta F-49/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: R (pārstāvis - O. Martins, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasības pieteikumu par pieņemamu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2007. gada 13. februāra lēmumu, ar kuru Komisija noraidīja prasītājas 2006. gada 8. novembra sūdzību un prasību atlīdzināt kaitējumu, un 2005. gada 19. decembra lēmumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt visa ierēdņa pārbaudes laika, kā arī visu tiesību aktu, kas izdoti šajos apstākļos, spēkā neesamību un/vai atcelt visus sagatavojošos un atvasinātos aktus vai aktus, ar kuriem tiek pagarināta 2005. gada 10. janvāra ziņojuma saistībā ar ierēdņa pārbaudes laika beigām spēkā esamība, un it īpaši 2004. gada 11. augusta tā saukto starpziņojumu, 2005. gada 13. aprīļa X kundzes memorandu un 2005. gada 3. marta iecēlējinstitūcijas aktu par atkārtotu iecelšanu amatā;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, daļēji atcelt ziņojumu saistībā ar "Pētniecības" pagaidu darbinieka pārbaudes laika beigām - ziņojumu, kas ir pabeigts 2004. gada 18. maijā - attiecībā uz ziņojuma parakstītāja komentāriem;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt DG ADMIN ģenerāldirektora 2005. gada 20. jūlija memorandu, ar ko noraidīts prasītājas 2004. gada 11. novembra lūgums sniegt palīdzību, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 24. pantu;

noteikt Eiropas Kopienas atbildību, kas iestājusies visu apstrīdēto lēmumu un aktu dēļ, kā arī Komisijas prettiesiskās rīcības pret prasītāju rezultātā;

vajadzības gadījumā atlīdzināt prasītājai zaudējumus EUR 2 500 000 apmērā, kas radušies ciestā kaitējuma rezultātā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

ja nepieciešams, uzaicināt Komisiju piedalīties strīda izšķiršanas ar izlīgumu procedūrā saskaņā ar Tiesas Statūtu I pielikuma 7. panta 4. punktu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja pārmet Komisijai kļūdas, bezdarbību un nepareizu rīcību personāla vadībā, kas, kā uzskata prasītāja, ir prettiesiskas un rada šīs iestādes atbildību. Prasītāja uzskata, ka Komisija ir nepareizi izmantojusi pilnvaras un ir pārkāpusi vairākas materiālās tiesību normas, tiesības uz aizstāvību un pienākumu norādīt pamatojumu. Turklāt apstrīdētajos aktos ir pieļautas acīmredzamas kļūdas novērtējumā un tie pārkāpj Civildienesta noteikumu 26. pantu, kā arī Regulu Nr. 45/2001 1, pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses, Civildienesta noteikumu 24. pantā paredzēto pienākumu sniegt palīdzību, tiesību uz karjeru principu un pareizas administrācijas principu. Papildus, prasītāja esot cietusi no psiholoģiskas vajāšanas.

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV 2001, L 8, 1. lpp.).