Language of document :

Acţiune introdusă la 23 mai 2007 - R/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-49/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: R (reprezentant: O. Martins, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

declararea admisibilităţii cererii;

în măsura în care este necesar, pronunţarea anulării deciziei din 13 februarie 2007 prin care Comisia a respins reclamaţia și cererea de reparare a prejudiciilor ale reclamantei din 8 noiembrie 2006 și a deciziei din 19 decembrie 2005;

în măsura în care este necesar, declararea inexistenţei întregii perioade de stagiu de funcţionar, precum și a tuturor actelor produse în aceste împrejurări și/sau pronunţarea anulării tuturor actelor pregătitoare și derivate sau care urmăresc să prelungească efectele raportului de sfârșit al stagiului de funcţionar din 10 ianuarie 2005 și în special raportul numit intermediar din 11 august 2004, nota doamnei X din 13 aprilie 2005 și actul de nouă repartizare al autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) din 3 martie 2005;

în măsura în care este necesar, pronunţarea anulării parţiale a raportului de sfârșit al stagiului de agent temporar "cercetare", astfel cum a fost definitivat la 18 mai 2004, privind comentariile introduse de contrasemnatar;

în măsura în care este necesar, pronunţarea anulării notei directorului general al DG ADMIN din 20 iulie 2005 de respingere a cererii de asistenţă a reclamantei din 11 noiembrie 2004 în temeiul articolului 24 din statut;

stabilirea angajării răspunderii Comunităţii Europene în temeiul ansamblului deciziilor și actelor atacate și al conduitei ilegale a Comisiei faţă de reclamantă;

acordarea către reclamantă, dacă este cazul, de daune-interese pentru prejudiciile suferite, în cuantum de 2 500 000 EUR;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată;

în măsura în care este necesar, invitarea Comisiei să participe la o procedură de conciliere, în temeiul articolului 7 alineatul (4) din anexa I la Statutul Curţii de Justiţie.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta impută Comisiei erori, omisiuni și disfuncţii în gestiunea personalului, care ar constitui o conduită ilegală faţă de ea, de natură să angajeze răspunderea acestei instituţii. În opinia reclamantei, Comisia ar fi săvârșit un abuz de putere și ar fi încălcat mai multe norme fundamentale de procedură, dreptul la apărare și obligaţia de motivare. În plus, actele atacate ar fi lovite de erori manifeste de apreciere și ar încălca articolul 26 din statut, precum și Regulamentul nr. 45/20011, obligaţia de solicitudine, obligaţia de asistenţă menţionată la articolul 24 din statut, principiile de vocaţie la carieră și de bună administrare. Pe de altă parte, reclamanta ar fi fost victima hărţuirii morale.

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO 2001, L 8, p. 1).