Language of document :

Talan väckt den 23 maj 2007 - R mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-49/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: R (ombud: advokaten O. Martins)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 13 februari 2007 att avslå sökandens begäran om ersättning för skada av den 8 november 2006, och beslutet av den 19 december 2005,

i den mån det är nödvändigt, förklara hela tjänstemannens provanställning ogiltig, jämte samtliga beslut som har samband med provanställningen, och/eller ogiltigförklara samtliga beslut som förbereder, har samband med eller syftar till att förlänga följderna av betygsrapporten för tjänstemannens provanställning av den 10 januari 2005, i synnerhet den så kallade halvtidsrapporten av den 11 augusti 2004, X:s anteckning av den 13 april 2005 och tillsättningsmyndighetens (AIPN) beslut om ändrad tjänsteplacering av den 3 mars 2005,

i den mån det är nödvändigt, delvis ogiltigförklara betygsrapporten angående provanställningen som tillfälligt anställd "inom forskning" i dess slutversion av den 18 maj 2004, vad beträffar betygssättarens kommentarer,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara generaldirektörens vid DG ADMIN beslut av den 20 juli 2005 att avslå sökandens begäran om bistånd i enlighet med artikel 24 i tjänsteföreskrifterna,

förklara att Europeiska gemenskapen har ett ansvar för det ovannämnda angripna beslutet och andra härmed sammanhängande beslut och för kommissionens rättstridiga agerande gentemot sökanden,

i förekommande fall, utdöma ett skadestånd på 2 5000 000 euro till sökanden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna,

i den mån det är nödvändigt, uppmana kommissionen att delta i en förlikningsprocess i enlighet med artikel 7.4 i bilaga I i domstolens stadga.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande att kommissionen har begått fel, uppvisat brister och underlåtenhet i sin personaladministration och därmed agerat rättsstridigt gentemot sökanden och att nämnda institution därigenom är skadeståndsansvarig. Sökanden hävdar att kommissionen har gjort sig skyldig till maktmissbruk och åsidosatt ett flertal väsentliga principer, nämligen rätten till försvar samt motiveringsskyldigheten. Därutöver påstår sökanden att de angripna besluten innehåller uppenbart oriktiga bedömningar och åsidosätter artikel 26 i tjänsteföreskrifterna samt förordning nr 45/2001,1 omsorgsplikten, biståndsskyldigheten enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna samt principerna om att alla tjänstemän har rätt till en yrkeskarriär och om god förvaltning. Vidare anser sig sökanden ha blivit utsatt för mobbning.

____________

1 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2001om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT 2001, L 8, s. 1).