Language of document :

Жалба, подадена на 21 май 2007 г. - Behmer / Парламент

(Дело F-47/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Joachim Behmer (Брюксел, Белгия) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats]

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се обяви за противозаконно решението на Бюрото на Европейския парламент относно "политиката на повишаване в длъжност и планиране на служебното развитие" от 6 юли 2005 година и на "мерките за прилагане относно присъждането на точки за заслуги и за повишаване" от 25 юли 2005 година,

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) да не се повишава жалбоподателя в степен A*13 в процедурата за повишаване за 2005 г., с действие към 1 януари 2005 г.

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят, длъжностно лице към Европейския парламент със степен AD 12 и понастоящем заместник-председател на Union syndicale Luxembourg, изтъква на първо място противозаконността на решенията, посочени по-горе в тире първо, и квалифицира тези решения като разпоредби от общ характер за привеждане в действие по смисъла на член 110 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилника"), приемането на които трябвало да следва уредената в този член процедура.

Жалбоподателят се позовава впрочем на нарушение на член 45 от Правилника и на принципите за развитие в кариерата, за равно третиране, за задължително мотивиране, както и на наличието на явна грешка в преценката. В частност той твърди, че след като администрацията отменила, по повод първоначалната му жалба, решението да му присъди две точки за заслуги, трябвало да го повиши в степен AD 13.

Накрая жалбоподателят поддържа, че в нарушение на член 1г и член 24б от Правилника, на член 1, алинея 6 от приложение II към Правилника, както и на член 17 от Рамковото споразумение между Европейския парламент и синдикалните и професионалните организации на институцията от 12 юли 1990 година бил обект на дискриминация поради дейността му по представителство на персонала.

____________