Language of document :

Talan väckt den 21 maj 2007 - Joachim Behmer mot Europaparlamentet

(Mål F-47/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joachim Behmer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattades av Europaparlamentets informationskontor den 6 juli 2005 avseende "befordran och karriärplanering" och de "tillämpningsföreskrifter för tilldelning av poäng för förtjänst och vid befordran" som antogs den 25 juli 2005,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad A*13 från och med den 1 januari 2005 enligt befordringsomgången 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid Europaparlamentet i lönegrad AD 12 och för närvarande vice ordförande i Union syndicale Luxembourg gör för det första gällande att samtliga ovannämnda beslut är ogiltiga. Sökanden anser att det är frågan om sådana allmänna genomförandebestämmelser som avses i artikel 10 i Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och således borde ha antagits i enlighet med det förfarande som föreskrivs i denna artikel.

Sökanden gör dessutom gällande att principerna om rätt till en karriär, likabehandling och motiveringsskyldighet har åsidosatts samt att det gjorts en uppenbart felaktig bedömning. Sökanden påpekar särskilt att administrationen borde ha befordrat honom till lönegrad AD 13, eftersom den efter hans första klagomål ogiltigförklarat sitt beslut att tilldela honom två befordringspoäng.

Sökanden gör slutligen gällande att han utsatts för diskriminering på grund av uppdraget som fackligt ombud, vilket strider mot artikel 1d och artikel 24 b i tjänsteföreskrifterna, artikel 1.6 i bilaga II till tjänsteföreskrifterna samt mot artikel 17 i ramavtalet av den 2 juli 1990 mellan Europaparlamentet och institutionernas fackföreningar och andra yrkesmässiga sammanslutningar.

____________