Language of document :

Иск, предявен на 30 май 2007 г. - Bui Van / Комисия

(Дело F-51/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Франция) (представители: S. Rodrigues и R. Albelice, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването от 5 март 2007 г., с което се отхвърля жалбата на ищеца,

да се отмени решението на генералния директор на Съвместния изследователски център (CCR) от 4 октомври 2006 г., доколкото преназначава ищеца на степен AST 4, стъпка 2,

да се посочат на органа по назначаването последиците от отмяна на обжалваното решение и по-специално назначаването на степен AST 4, стъпка 2, обратното действие на назначаването на степен AST 4, стъпка 2 от датата на заемане на длъжността, последиците във връзка с разликата в заплатата и с лихвите за забава на плащането на тази разлика, както и последиците относно повишаването,

да се предостави на ищеца символична сума от едно еуро като обезщетение за претърпени неимуществени вреди,

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Като успешен кандидат от конкурс на общо основание EPSO/B/23/041 за създаването на резервен списък от лица, подходящи да бъдат назначени като обслужващи техници на степен B5/B4, ищецът е назначен като длъжностно лице в срок за изпитване след влизането в сила на Регламент (ЕО, Евроатом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности2. Първото решение за назначаването му на степен AST 4 е оттеглено и е заменено с оспорваното решение, с което той се назначава на степен AST 3.

В подкрепа на своя иск, ищецът на първо място изтъква нарушение на принципа за равенство и за недискриминация, по-специално доколкото негови колеги, които също са били понижени в степен, отново са били назначени на степен AST 4 в резултат на процедурата, предхождаща спора.

Ищецът се позовава на съществуването на явна грешка в преценка, както и на нарушение на принципа за правна сигурност и на принципа за оправдани правни очаквания. Той счита по-специално, че решението от 28 юни 2006 г. не е оттеглено в разумен срок.

____________

1 - ОВ C 81 A, 31.3.2004 г., стр. 17.

2 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1