Language of document :

Žaloba podaná dne 30. května 2007 - Bui Van v. Komise

(Věc F-51/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Francie) (zástupci: S. Rodrigues a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. března 2007, kterým se zamítá stížnost žalobce;

zrušit rozhodnutí generálního ředitele společného výzkumného centra (SVC) ze dne 4. října 2006 v rozsahu, v němž přeřazuje žalobce do platové třídy AST 3, stupeň 2, ačkoliv původně byl zařazen do platové třídy AST 4, stupeň 2;

oznámit orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které sebou nese zrušení napadeného rozhodnutí, zejména zařazení žalobce do třídy AST 4, stupeň 2 se zpětnou účinností jmenování do platové třídy AST 4, stupeň 2 ode dne nástupu do služebního poměru, dále účinky ohledně rozdílu v odměňování a úroků z prodlení, co se týče platby tohoto rozdílu, jakož i účinky ohledně povýšení;

poskytnout žalobci symbolicky 1 euro jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný uchazeč otevřeného výběrového řízení EPSO/B23/041 pro vytvoření seznamu kandidátů vhodných na přijetí na místa techniků v platové třídě B5/B4, byl jmenován úředníkem ve zkušební době před vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství2. První rozhodnutí ze dne 28. června 2006, které ho zařadilo do platové třídy AST 4 bylo vzato zpět a nahrazeno napadeným rozhodnutím o zařazení do platové třídy AST 3.

Na podporu své žaloby žalobce nejdříve uplatňuje porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, zejména v rozsahu, v němž někteří jeho kolegové, kteří byli rovněž přeřazeni do jiného stupně, znovu obdrželi platovou třídu AST 4 v důsledku postupu před zahájením soudního řízení.

Žalobce se dále dovolává existence zjevně nesprávného posouzení, jakož i porušení zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání. Zejména má za to, že rozhodnutí ze dne 28. června 2006 nebylo vzato zpět v rozumné lhůtě.

____________

1 - Úř. věst. C 81 A, ze dne 31.3.2004, s. 17.

2 - Úř. věst. L 124, ze dne 27.4.2004, s. 1.