Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 30. maijā - Bui Van/Komisija

(lieta F-51/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Bui Van, Hettange Grande (Francija) (pārstāvji - S. Rodrigues un R. Albelice, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 5. marta lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja sūdzība;

atcelt Apvienotā pētījumu centra (APC) ģenerāldirektora 2006. gada 4. oktobra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to prasītājs ir pārcelts AST 3 pakāpes 2. līmenī, kaut arī sākotnēji viņš bija iecelts AST 4 pakāpes 2. līmenī;

norādīt iecēlējinstitūcijai, kādas sekas rada apstrīdēto lēmumu atcelšana un it īpaši iecelšana AST 4 pakāpes 2. līmenī, iecelšana ar atpakaļejošu spēku AST 4 pakāpes 2. līmenī kopš stāšanās amatā un kāda ir samaksas atšķirība un nokavējuma procenti līdz brīdim, kad šī starpība tiks samaksāta, kā arī ar paaugstināšanu saistītās sekas;

samaksāt prasītājam simbolisku summu EUR 1 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ir B5/B4 pakāpes tehnisko darbinieku rezerves saraksta izveidošanai rīkotā vispārējā konkursa EPSO/B/23/04 1 veiksmīgais kandidāts, tika iecelts par pārbaudāmo pēc tam, kad stājās spēkā Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 2. Pirmais 2006. gada 28. jūnija lēmums, ar ko viņš tika iecelts AST 4 pakāpē, tika atsaukts un aizstāts ar apstrīdēto lēmumu, ar kuru viņš tika iecelts AST 3 pakāpē.

Savas prasības pamatojumam prasītājs vispirms norāda, ka ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips un nediskriminācijas princips, jo daži viņa kolēģi, kuru pakāpe arī tika pazemināta ar atpakaļejošu spēku, pirmstiesas procedūrā atguva AST 4 pakāpi.

Prasītājs arī norāda, ka ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, kā arī ir pārkāpts tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības princips. Viņš it īpaši uzskata, ka 2006. gada 28. jūnija lēmums netika atsaukts saprātīgā termiņā.

____________

1 - OV C 81 A, 31.03.2004., 17. lpp.

2 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.