Language of document :

Žaloba podaná 30. mája 2007 - Bui Van/Komisia

(vec F-51/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Francúzsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 5. marca 2007 zamietajúce sťažnosť žalobcu,

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa spoločného výskumného centra (SVC) zo 4. októbra 2006, ktorým bol žalobca preradený do platovej triedy AST 3, platového stupňa 2, hoci pôvodne bol zaradený do platovej triedy AST 4, platového stupňa 2,

oznámiť menovaciemu orgánu účinky zrušenia napadnutých rozhodnutí, a najmä zaradenie do platovej triedy AST 4, platového stupňa 2, retroaktívnosť vymenovania do platovej triedy AST 4, platového stupňa 2 od nastúpenia do služobného pomeru, účinky pokiaľ ide o rozdiel v odmene a úroky z omeškania z doplatenia tohto rozdielu, ako aj účinky v súvislosti s povyšovaním,

priznať žalobcovi symbolické 1 euro z titulu náhrady utrpenej morálnej ujmy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úspešný uchádzač verejného výberového konania EPSO/B/23/041 na účely vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačov na pracovné miesta technických zamestnancov platovej triedy B5/B4, bol vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev2. Prvé rozhodnutie z 28. júna 2006, ktorým bol zaradený do platovej triedy AST 4, bolo zrušené a nahradené napadnutým rozhodnutím, ktoré žalobcu zaraďuje do platovej triedy AST 3.

Na podporu svojej žaloby žalobca predovšetkým uvádza porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, najmä s poukazom na to, že niekoľko jeho kolegov, ktorým bolo takisto znížené platové zaradenie, znovu získalo platovú triedu AST 4 po skončení konania pred podaním žaloby.

Žalobca sa ďalej dovoláva existencie zjavne nesprávneho posúdenia, ako aj porušenia zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery. Žalobca najmä tvrdí, že rozhodnutie z 28. júna 2006 nebolo zrušené v primeranej lehote.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 81 A, 31.3.2004, s. 17.

2 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130.