Language of document :

Talan väckt den 30 maj 2007 - Bui Van mot kommissionen

(Mål F-51/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Bui Van (Grande Hettange, Frankrike) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och R. Albelice)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 mars 2007 att avslå sökandens klagomål,

ogiltigförklara det beslut som fattades av det gemensamma forskningscentrets generaldirektör genom vilket sökanden placerades i lönegrad AST 3 löneklass 2 fastän han tidigare placerats i lönegrad AST 4 löneklass 2,

klargöra för tillsättningsmyndigheten vilka följderna blir av det angripna besluten ogiltigförklaras och särskilt att sökanden skall placeras i lönegrad AST 4 löneklass 2 med verkan från tillträdesdagen, följderna i lön och dröjsmålsränta av att skillnaden betalats ut för sent samt följderna för sökandens befordran,

tillerkänna sökanden ett symboliskt skadestånd på en euro för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som var kandidat i det allmänna uttagningsprovet EPSO/B/23/041 för att upprätta en förteckning över godkända tekniska assistenter i lönegrad B5/B4 utnämndes till provanställd tjänsteman efter det att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna2 trätt i kraft. Ett första beslut av den 28 juni 2006 att placera sökanden i lönegrad AST 4 återkallades och ersattes av det angripna beslutet genom vilket sökanden placerades i lönegrad AST 3.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att principerna om likabehandling och icke-diskriminering har åsidosatts, bland annat eftersom vissa av hans kolleger som placerades i ny lönegrad har fått tillbaka sin tidigare placering i lönegrad AST 4 under det administrativa förfarandet.

Sökanden anför även att det har gjorts en uppenbart oriktig bedömning och att principerna om rättsäkerhet och skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts. Sökanden anser särskilt att beslutet av den 28 juni 2006 inte återkallades inom en skälig tidsfrist.

____________

1 - EUT C 81 A av den 31 mars 2004, s. 17.

2 - EUT L 124 av den 27 april 2004, s. 1.