Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

8 ноември 2007 година

Дело F-50/07 AJ

Валентина Христова

срещу

Комисия на Европейските общности

„Правна помощ“

Предмет:         Молба, с която г-жа Христова иска да ѝ се предостави правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, съответно приложим за Съда на публичната служба към датата на подаване на молбата за предоставяне на правна помощ по силата на член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба (ОВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142), с оглед на подаването на жалба за отмяна на Решение на конкурсната комисия от 3 април 2007 г., с което г‑жа Христова не е допусната до общ конкурс EPSO/AST/14/06, организиран от Службата за подбор на персонал за Европейските общности (EPSO) с оглед на изготвяне на списък с резерви за назначаване на асистенти с българско гражданство за извършване на секретарска дейност (ОВ C 145 A, стр. 22).

Решение: Предоставя правна помощ на жалбоподателката. Въз основа на подкрепящи доказателства, на адвокатите, натоварени да представляват жалбоподателката, следва да се заплати сума, съответстваща на направените от последната разходи, като сумата е в размер на не повече от 1000 EUR за писменото производство и на не повече от 1000 EUR за устното производство. Възлага на адв. Ангел Керелов и адв. Георги Керелов да представляват жалбоподателката.

Резюме

Производство — Молба за безплатна правна помощ — Условия за предоставяне

(член 94, параграфи 1—3 и член 96, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)