Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 8. novembrī

Lieta F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Juridiskā palīdzība

Priekšmets Prasība, ar kuru Hristova lūdz piešķirt juridisko palīdzību saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, ko mutatis mutandis piemēro Civildienesta tiesai dienā, kad tika iesniegts pieteikums par juridisko palīdzību, atbilstoši Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmuma 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.), 3. panta 4. punktam, lai celtu prasību atcelt atklātā konkursa EPSO/AST/14/06 atlases komisijas 2007. gada 3. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājai tika atteikta dalība minētajā konkursā, kuru organizēja Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO), lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu ar Bulgārijas pilsonību pieņemšanai darbā sekretariāta nozarē (OV C 145 A, 22. lpp.)

Nolēmums Piešķirt prasītājai juridisko palīdzību. Prasītājai radušos izdevumu summa tiks pārskaitīta advokātiem, kam ir pienākums viņai palīdzēt, uzrādot apliecinošus dokumentus, šai summai nepārsniedzot EUR 1000 par rakstveida procesu un EUR 1000 par mutvārdu procesu. Norīkot advokātus Angel Kerelov un Georgi Kerelov par prasītājas pārstāvjiem.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Lūgums piešķirt bezmaksas juridisko palīdzību – Piešķiršanas nosacījumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 1.–3. punkts un 96. panta 3. punkts; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)