Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR

AMBTENARENZAKEN

8 november 2007

Zaak F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Rechtsbijstand”

Betreft: Verzoek om rechtsbijstand uit hoofde van artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, dat op de datum van de indiening van het verzoek om rechtsbijstand op grond van artikel 3, lid 4, van besluit 2004/752/EG, Euratom van de Raad van 2 november 2004 tot instelling van een Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 333, blz. 7) van overeenkomstige toepassing was op het Gerecht, teneinde een beroep in te stellen tot nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/14/06 van 3 april 2007 houdende weigering om verzoekster toe te laten tot dat vergelijkend onderzoek, dat het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) heeft georganiseerd met het oog op de vorming van een aanwervingsreserve van assistenten met de Bulgaarse nationaliteit voor secretariaatswerkzaamheden (PB C 145 A, blz. 22).

Beslissing: Het verzoek om rechtsbijstand wordt ingewilligd. Op vertoon van bewijs en tot maximaal 1 000 EUR voor de schriftelijke en 1 000 EUR voor de mondelinge behandeling zal aan de advocaten die verzoekster bijstaan een bedrag worden overgemaakt voor de door haar gemaakte kosten. A. Kerelov en G. Kerelov, advocaten, worden aangewezen om verzoekster te vertegenwoordigen.

Samenvatting

Procedure – Verzoek om kosteloze rechtsbijstand – Voorwaarden voor toekenning

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 94, leden 1 tot en met 3, en 96, lid 3; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)