Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 8. novembra 2007

Vec F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Právna pomoc“

Predmet: Žiadosť, ktorou V. Hristova žiada o poskytnutie právnej pomoci na základe článku 94 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, uplatniteľného mutatis mutandis na Súd pre verejnú službu v čase podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 333, s. 7) na účely podania žaloby, ktorej predmetom je zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/14/06 z 3. apríla 2007 o jej nepripustení ku skúškam tohto výberového konania usporiadaného Úradom pre výber zamestnancov Európskych spoločenstiev (EPSO) na vytvorenie rezervy pre budúci nábor asistentov bulharskej štátnej príslušnosti v oblasti sekretárskych prác (Ú. v. EÚ C 145 A, s. 22)

Rozhodnutie: Žalobkyni sa priznáva právna pomoc. Suma vo výške nákladov žalobkyne bude po predložení príslušných dokladov zaplatená advokátom ustanoveným pre jej zastupovanie v maximálnej výške 1 000 eur za písomnú časť konania a 1 000 eur za ústnu časť konania. Angel Kerelov a Georgi Kerelov sú ustanovení advokáti pre zastupovanie žalobkyne.

Abstrakt

Konanie – Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc – Podmienky poskytnutia

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 94 ods. 1 až 3 a článok 96 ods. 3; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)