Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г.

Bui Van/Комисия

(Дело F-51/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Класиране по степен и стъпка - Неправилно класиране - Оттегляне на незаконосъобразен акт - Оправдани правни очаквания - Разумен срок - Право на защита - Право на добра администрация)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Франция) (представители: S. Rodrigues и R. Albelice, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на генералния директор на Съвместния изследователски център на Комисията от 4 октомври 2006 г. в частта, в която жалбоподателят се преназначава на степен AST 3, след като същият първоначално е бил назначен на степен AST 4, и от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати на г-н Bui Van сумата от 1 500 EUR като обезщетение за вреди.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Г-н Bui Van понася две трети от направените от него съдебни разноски.

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски и една трета от съдебните разноски на г-н Bui Van.

____________

1 - ОВ C 170, 21.7.2007 г., стр. 43.