Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 september 2008 - Bui Van / Commissie

(Zaak F-51/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Indeling in rang en salaristrap - Onregelmatige indeling - Intrekking van onwettige handeling - Gewettigd vertrouwen - Redelijke termijn - Rechten van verdediging - Recht op behoorlijk bestuur)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Frankrijk) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en R. Albelice, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie van 4 oktober 2006 voor zover verzoeker daarbij is ingedeeld in de rang AST 3, terwijl hij aanvankelijk was ingedeeld in de rang AST 4, en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt veroordeeld tot betaling aan Bui Van van een schadevergoeding van 1 500 EUR.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Bui Van zal twee derde van zijn kosten dragen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen alsmede één derde van de kosten van Bui Van.

____________

1 - PB C 170 van 21.7.2007, blz. 43.