Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. septembra 2008 - Bui Van/Komisia

(vec F-51/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Zaradenie do platovej triedy a do platového stupňa - Neplatné zaradenie - Späťvzatie nezákonného aktu - Legitímna dôvera - Primeraná lehota - Právo na obranu - Právo na riadnu správu veci verejných)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francúzsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Komisie zo 4. októbra 2006, ktorým bol žalobca preradený do platovej triedy AST 3, hoci bol pôvodne zaradený do platovej triedy AST 4, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná zaplatiť pánovi Bui Van sumu vo výške 1 500 eur ako náhradu škody.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Pán Bui Van znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.

4.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a tretinu trov konania pána Bui Van.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 170, 21.7.2007, s. 43.