Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

25 ноември 2008 година

Дело F-53/07

Иванка Йорданова

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание — Условия за допускане — Отхвърляне на кандидатурата — Дипломи“

Предмет: Жалба, подадена на основание на членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Йорданова иска, от една страна, да се отмени решението на конкурсната комисия на конкурса на общо основание EPSO/AST/14/06, с което ѝ се отказва да бъде допусната до изпитите за посочения конкурс, а от друга страна, да се осъди Комисията да заплати обезщетение за вредите, които жалбоподателката твърди, че е претърпяла

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Конкурс по документи и изпит — Условия за допускане — Представени дипломи или удостоверен професионален опит

(членове 1 и 5 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

При конкурсите по документи и изпит конкурсната комисия носи отговорността да прецени във всеки конкретен случай дали представените дипломи или професионалният опит на всеки кандидат съответстват на нивото, което се изисква в Правилника и в обявлението за конкурса. Въпреки че е обвързана от публикувания текст на обявлението за конкурса, конкурсната комисия разполага в това отношение с широко право на преценка, а общностният съд трябва да се ограничи до проверката дали при упражняването на това право не допусната явна грешка.

(вж. точки 34 и 35)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 11 февруари 1999 г., Mertens/Комисия, T‑244/97, Recueil FP, стр. I‑A‑23 и II‑91, точка 44, 13 март 2002 г., Bal/Комисия, T‑139/00, Recueil FP, стр. I‑A‑33 и II‑139, точка 35, 28 ноември 2002 г., Pujals Gomis/Комисия, T‑332/01, Recueil FP, стр. I‑A‑233 и II‑1155, точки 39—41, 11 май 2005 г., De Stefano/Комисия, T‑25/03, Recueil FP, стр. I‑A‑125 и II‑573, точка 34

Съд на публичната служба — 11 юли 2006 г., Tas/Комисия, F‑12/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑79 и II‑A‑1‑285, точки 39 и 43