Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 25. novembrī

Lieta F‑53/07

Ivanka Iordanova

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Pieņemšana darbā – Atklāts konkurss – Pielaišanas nosacījumi – Kandidatūras noraidīšana – Diplomi

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru I. Jordanova [I. Iordanova] lūdz, pirmkārt, atcelt atklātā konkursa EPSO/AST/14/06 atlases komisijas lēmumu, ar kuru prasītājai tika atteikta pielaišana pie minētā konkursa pārbaudījumu kārtošanas, un, otrkārt, piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus saistībā ar iespējami nodarīto kaitējumu.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Pielaišanas nosacījumi – Uzrādītie diplomi vai profesionālā pieredze, par kuru iesniegti pierādījumi

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 1. un 5. pants)

Konkursa, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, atlases komisijas pienākums katrā lietā ir novērtēt, vai katra kandidāta iesniegtie diplomi vai profesionālā pieredze atbilst Civildienesta noteikumos un konkursa paziņojumā pieprasītajam līmenim. Lai gan atlases komisijai ir saistošs publicētā konkursa paziņojuma teksts, tai šajā ziņā ir plaša rīcības brīvība, un Kopienu tiesai ir tikai jāpārbauda, vai šīs brīvības izmantošanā nav pieļauta acīmredzama kļūda.

(skat. 34. un 35. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 11. februāris, T‑244/97 Mertens/Komisija, Recueil FP, I‑A‑23. un II‑91. lpp., 44. punkts; 2002. gada 13. marts, T‑139/00 Bal/Komisija, Recueil FP, I‑A‑33. un II‑139. lpp., 35. punkts; 2002. gada 28. novembris, T‑332/01 Pujals Gomis/Komisija, Recueil FP, I‑A‑233. un II‑1155. lpp., 39.–41. punkts; 2005. gada 11. maijs, T‑25/03 De Stefano/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑125. un II‑573. lpp., 34. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 11. jūlijs, F‑12/05 Tas/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑79. un II‑A‑1‑285. lpp., 39. un 43. punkts.