Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 25. novembra 2008

Vec F‑53/07

Ivanka Iordanova

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Prijímanie – Verejné výberové konanie – Podmienky pripustenia – Zamietnutie kandidatúry – Diplomy“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou I. Iordanova navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/14/06 o jej nepripustení na skúšky uvedeného výberového konania a jednak zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorá jej údajne vznikla

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia – Predložené diplomy alebo potvrdenia o odbornej praxi

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III články 1 a 5)

Výberová komisia výberového konania na základe kvalifikácie a skúšok je zodpovedná za posúdenie z prípadu na prípad, či predložené diplomy alebo potvrdenia o odbornej praxi každého uchádzača zodpovedajú úrovni, ktorú vyžaduje služobný poriadok a oznámenie o výberovom konaní. Aj keď je viazaná znením oznámenia o výberovom konaní, ako bolo uverejnené, disponuje výberová komisia v tejto súvislosti širokou mierou voľnej úvahy, a súd Spoločenstva sa musí obmedziť na overenie, či sa pri výkone tejto právomoci nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia.

(pozri body 34 a 35)

Odkaz:

Súd prvého stupňa, 11. februára 1999, Mertens/Komisia, T‑244/97, Zb. VS s. I‑A‑23, II‑91, bod 44; 13. marca 2002, Bal/Komisia, T‑139/00, Zb. VS s. I‑A‑33, II‑139, bod 35; 28. novembra 2002, Pujals Gomis/Komisia, T‑332/01, Zb. VS s. I‑A‑233, II‑1155, body 39 až 41; 11. mája 2005, De Stefano/Komisia, T‑25/03, Zb. VS s. I‑A‑125, II‑573, bod 34

Súd pre verejnú službu, 11. júla 2006, Tas/Komisia, F‑12/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑79, II‑A‑1‑285, body 39 a 43