Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 25. novembra 2008

Vec F‑50/07

Valentina Hristova

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Prijímanie do zamestnania – Verejné výberové konanie – Podmienky pripustenia – Zamietnutie prihlášky – Odôvodnenie – Diplomy“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou V. Hristova navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/14/06 o jej nepripustení ku skúškam uvedeného výberového konania a jednak zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorá jej údajne vznikla

Rozhodnutie: Rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/14/06 o nepripustení žalobkyne ku skúškam tohto výberového konania sa zrušuje. Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Nepripustenie na skúšky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek)

2.      Úradníci – Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcií – Podmienky – Protiprávnosť – Ujma – Príčinná súvislosť

1.      Účelom povinnosti odôvodniť rozhodnutie spôsobujúce ujmu je poskytnúť dotknutej osobe potrebné údaje na určenie, či je alebo nie je rozhodnutie dôvodné, a umožniť jeho súdne preskúmanie. Konkrétnejšie pokiaľ ide o rozhodnutia o zamietnutí pripustenia, musí výberová komisia presne uviesť podmienky v oznámení o výberovom konaní, o ktorých rozhodla, že ich uchádzač nespĺňa.

(pozri bod 22)

Odkaz:

Súdny dvor, 21. júna 1984, Lux/Dvor audítorov, 69/83, Zb. s. 2447, bod 36

Súd prvého stupňa, 21. mája 1992, Fascilla/Parlament, T‑55/91, Zb. s. II‑1757, bod 32; Súd prvého stupňa, 25. marca 2004, Petrich/Komisia, T‑145/02, Zb. VS s. I‑A‑101, II‑447, bod 54; Súd prvého stupňa, 5. apríla 2005, Hendrickx/Rada, T‑376/03, Zb. VS s. I‑A‑83, II‑379, bod 68

2.      Vznik zodpovednosti Spoločenstva predpokladá splnenie súhrnu podmienok týkajúcich sa protiprávnosti konania vytýkaného inštitúciám, existencie škody a existencie príčinnej súvislosti medzi týmto konaním a uvádzanou ujmou.

Na uznanie takej príčinnej súvislosti sa v zásade vyžaduje predloženie dôkazu priameho a určitého kauzálneho vzťahu medzi pochybením dotknutej inštitúcie Spoločenstva a uvádzanou ujmou.

V osobitnom kontexte výberového konania je však stupeň istoty príčinnej súvislosti dosiahnutý vtedy, ak pochybenie inštitúcie Spoločenstva určitým spôsobom zbavilo dotknutú osobu nie nevyhnutne možnosti dostať predmetné pracovné miesto, na ktoré dotknutá osoba nikdy nemôže preukázať nárok, ale reálnej možnosti byť vymenovaná, čím bola dotknutej osobe spôsobená majetková ujma spočívajúca vo forme straty na zárobku.

(pozri body 38, 40 a 41)

Odkaz:

Súdny dvor, 16. decembra 1987, Delauche/Komisia, 111/86, Zb. s. 5345, bod 30

Súd prvého stupňa, 9. februára 1994, Latham/Komisia, T‑3/92, Zb. VS s. I‑A‑23, II‑83, bod 63; 15. februára 1996, Ryan‑Sheridan/FEACVT, T‑589/93, Zb. VS s. I‑A‑27, II‑77, bod 141; 5. októbra 2004, Sanders a i./Komisia, T‑45/01, Zb. s. II‑3315, body 149 a 150; 12. septembra 2007, Combescot/Komisia, T‑250/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, body 95 a 96

Súd pre verejnú službu, 22. októbra 2008, Tzirani/Komisia, F‑46/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 215