Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 септември 2011 г. - AA/Комисия

(Дело F-101/09)1

(Публична служба - Назначаване- Назначаване на срочно наети служители като длъжностни лица - Класиране в степен - Изпълнение на влязло в сила решение - Загуба на възможност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AA (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално представляван от K. Van Maldegem и C. Mereu, avocats, впоследствие от K. Van Maldegem, C. Mereu и M. Velardo, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението да се класира жалбоподателят в степен AD6, стъпка 2 и за осъждане на ответника да поправи причинени на жалбоподателя вреди.

Диспозитив

Осъжда Европейската комисия да заплати на жалбоподателя като обезщетение за претърпените до постановяване на настоящото решение имуществени вреди, сума, равняваща се на разликата между, от една страна, нетното възнаграждение, което би получавал след приспадане на удръжките за социално осигуряване и данъци, ако беше назначен като длъжностно лице с междинна степен A*6 от 1 август 2004 г. и впоследствие кариерното му развитие се беше осъществило в съответствие с израстването в стъпка, предвидено в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и със средната продължителност на периода, през който степента на длъжностното лице не се променя, така както е предвидено приложение I, буква б) от Правилника и, от друга страна, нетното възнаграждение, което е получил след приспадане на удръжките за социално осигуряване и данъци между 1 август 2004 г. и датата на постановяване на настоящото решение, първо като национален експерт, след това, считано от 15 март 2009 г., като длъжностно лице на Европейския съюз, по отношение на която разлика следва да се приложи коефициент от 0,8.

Осъжда Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 120 000 EUR като обезщетение за претърпените от него имуществени вреди след датата на постановяване на настоящото решение.

Осъжда Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумите, които вече са дължими по силата на настоящото решение, ведно с мораторната лихва, изчислена считано от датите, на които съответните суми са били дължими и, ако тези дати са преди 15 март 2009 г., считано от тази дата. Лихвите следва да се начислят до датата на действителното плащане, в размера определен от Централната европейска банка за основните операции по рефинансиране и приложим за съответния период, увеличен с два пункта.

Осъжда Европейската комисия да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 2 000 EUR за претърпените от него неимуществени вреди.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Европейската комисия понася собствените си разноски и следва да заплати 2/3 от разноските на жалбоподателя.

Жалбоподателят понася 1/3 от собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 63, 13.3.2010 г., стр. 52.