Language of document :

Žaloba podaná 22. decembra 2009 - Allen a i./Komisia

(vec F-103/09)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: John Allen (Oxford, Spojené kráľovstvo) a i. (v zastúpení: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, barristers)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na náhradu škody a návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bol odmietnuté nahradiť škodu z titulu ujmy spôsobenej každému zo žalovaných z dôvodu, že žiaden z nich nebol prijatý do služobného pomeru ako dočasný zamestnanec Spoločenstiev za obdobie, počas ktorého pracovali v spoločnom podniku JET

Návrhy žalobcov

Žalobcovia navrhujú, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutie Komisie z 25. septembra 2009,

určil, že žalobcovia mali právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s "ostatnými zamestnancami" a/alebo aby boli prijatý do služobného pomeru ako takýto pracovníci v súlade s článkom 8 pôvodných stanov JET a že toto právo malo byť rešpektované,

určil, že Komisia bez objektívnych dôvodov diskriminovala žalobcov počas ich prác na projekte JET, pokiaľ ide o ich odmeňovanie, ich dôchodkové a súvisiace práva, ako aj pokiaľ ide o záruku ďalšieho zamestnania,

uložil Komisii povinnosť nahradiť žalobcom stratu zárobku, dôchodku a súvisiacich výhod a výsad, ktorá bola spôsobená uvedenými porušeniami práva Spoločenstva, prípadne vrátane úrokov z týchto súm,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, a

v súlade so štatútom Súdneho dvora a/alebo Rokovacím poriadkom Súdu pre verejnú službu prijal všetky dodatočné opatrenia a priznal všetky dodatočné náhrady, ktoré bude považovať za nevyhnutné, správne, resp. spravodlivé.

____________