Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 24. marca 2011 - Canga Fano/Rada

(vec F-104/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2009 - Rozhodnutie o nepovýšení - Porovnávacie hodnotenie zásluh uchádzačov - Zjavne nesprávne posúdenie - Žaloba o neplatnosť - Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Diego Canga Fano (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o nezaradení žalobcu do zoznamu osôb povýšených do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2009

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    D. Canga Fano znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 37, 13.2.2010, s. 51.