Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2009 r. - AA przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: K. Van Maldegem i C. Mereu, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Tytułem żądania głównego częściowe stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu strony skarżącej do kategorii służbowej AD6, stopień 2 oraz obciążenie strony pozwanej obowiązkiem zadośćuczynienia krzywdom i naprawienia szkód majątkowych. Tytułem żądania ewentualnego zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu opóźnienia w zatrudnieniu strony skarżącej.

Żądania strony skarżącej

tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji z 19 lutego 2009 r., w części, w której dokonuje ona ostatecznego zaszeregowania strony skarżącej oraz zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 320 854 EUR wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 6,75 % z tytułu doznanej krzywdy i poniesionej szkody materialnej;

tytułem żądania ewentualnego, zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 2 331 246 EUR wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 6,75 % z tytułu doznanej krzywdy i poniesionej szkody materialnej z powodu opóźnienia w zatrudnieniu strony skarżącej;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________