Language of document :

Žaloba podaná dne 22. prosince 2009 - Allen a další v. Komise

(Věc F-103/09)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: John Allen (Oxford, Spojené království) a další (zástupci: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, Barristers)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na náhradu škody a zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta náhrada škody za ztrátu utrpěnou každým ze žalobců z důvodu skutečnosti, že žádný z nich nebyl přijat do zaměstnání jakožto dočasný pracovník Komise během období, během kterého pracovali ve společném podniku JET.

Návrhová žádání žalobců

Žalobci navrhují, aby Soud;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 25. září 2009;

rozhodl, že žalobci měli právo, aby s nimi bylo zacházeno jako s "ostatními pracovníky", a mělo být s nimi takto zacházeno a měli být přijati do zaměstnání jakožto takoví pracovníci v souladu s článkem 8 původních stanov JET;

rozhodl, že Komise diskriminovala žalobce bez objektivního odůvodnění během jejich práce na projektech JET, pokud jde o jejich odměnu, důchodová práva a související výhody a jistotu dalšího zaměstnání;

uložil Komisi, aby žalobcům nahradila ztrátu výdělku, důchodů a souvisejících výhod a výsad, která nastala z důvodu výše uvedených porušení práva Společenství, případně včetně úroků z nich;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení; a

přijal v souladu se Statutem Soudního dvora nebo Jednacím řádem Soudu pro veřejnou službu taková další opatření a přiznal takové další náhrady, které bude považovat za nezbytné, správné nebo spravedlivé.

____________