Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 1. decembra 2020 – V A, Z A/TP

(vec C-645/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: V A, Z A

Odporkyňa: TP

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve1 , vykladať v tom zmysle, že ak nemal zosnulý v čase smrti obvyklý pobyt v členskom štáte, musí súd členského štátu, v ktorom zosnulý nemal obvyklý pobyt, ale ktorý konštatuje, že zosnulý mal štátnu príslušnosť tohto štátu a vlastnil v ňom majetok, prihliadať ex offo na svoju subsidiárnu právomoc upravenú týmto ustanovením?

____________

1 Ú. v. EÚ L 201, 2012, s. 107.