Language of document :

Жалба, подадена на 23 ноември 2020 г. от PV срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 30 януари 2020 г. по съединени дела T-786/16 и T-224/18, PV/Комисия

(Дело C-640/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: PV (представител: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 30 януари 2020 г. по съединени дела T-786/16 и T-224/18,

да се разреши настоящия съдебен спор и споровете по съединени дела T-786/16 и T-224/18, както предвижда член 170 от Процедурния правилник на Съда,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски по дело C-111/20 P, както и всички други разходи, направени в производствата по дела T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 и T-224/18 R2.

Основания и основни доводи

Първото основание е свързано с погрешното тълкуване на членове 72 и 270 ДФЕС, на член 23 от Правилника за длъжностните лица и със становището на Общия съд, че Правилника е единственият правен източник за решаването на спорове между служителите и тяхната институция.

Второто основание е свързано с нарушение на член 4 ДЕС, на член 41 от Хартата и на член 11а от Правилника.

Третото основание е изведено от нарушение на общия принцип на правото „fraus omnia corrompit“ и на член 36 от Статута на Съда.

Четвъртото основание е свързано с отхвърлянето на членове 1, 3, 4, 31 и 41 от Хартата, както и членове 1д и 12а от Правилника.

Петото основание се отнася до използването на „подправени документи“, изопаченото тълкуване на член 59, точка 1, алинеи 3 и 5 от Правилника, както и нарушението на вътрешното решение 92-2004 от 6 юли 2014 г. на Комисията.

Шестото основание е свързано с допуснати грешки с цел измама във връзка с прилагането на принципа за изключението на неизпълнението в синалагматичните правоотношения.

Със седмото основание се изтъква нарушение на член 41 от Хартата, член 25 от Правилника, както и умишлено затаяване на информация във връзка с измамно отклонение на просрочени трудови възнаграждения в размер от 21.593,64 EUR от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).

Осмото основание е свързано с изопачаване посредством бездействие на последиците, свързани с отмяната на първото дисциплинарно производство CMS 13/087.

Деветото основание е свързано с нарушение на член 15 от Хартата ;

Десетото основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е свързано с нарушение на произнасяне „ultra petita“.

____________