Language of document :

Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 1.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV, Espanja ym. v. komissio, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-649/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: S. Centeno Huerta ja S. Jiménez García)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV, Espanjan kuningaskunta ym. v. komissio, 23.9.2020 antaman tuomion, EU:T:2020:434

kumoaa valtiontuesta SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) Espanjan soveltama tiettyihin rahoitusleasingsopimuksiin sovellettava verojärjestelmä (Espanjan tax lease -järjestelmä) 17.6.2013 tehdyn komission päätöksen1

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut perusoikeuskirjan 47 artiklaa, luettuna yhdessä SEUT 256 artiklan kanssa, koska SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaisen tuen valikoivuuden tarkastelua ei ole perusteltu, sekä loukannut takaisinperimistä koskevia periaatteita.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan SEUT 107 artiklan 1 kohtaa toimenpiteen valikoivuuden osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan ja soveltaessaan luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteita SEUT 108 artiklan mukaisen tukijärjestelmien seuraamisen yhteydessä sekä arviointimenetelmänsä että kummankin periaatteen sisällön osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan ja soveltaessaan tuen takaisinperintää koskevia periaatteita.

____________

1 EUVL 2014, L 144, s. 1.