Language of document :

Pritožba, ki jo je 25. maja 2021 vložila PNB Banka AS zoper sklep Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 12. marca 2021 v zadevi T-50/20, PNB Banka/ECB

(Zadeva C-326/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: PNB Banka AS (zastopnik: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razveljavi;

v skladu s členom 264 PDEU razglasi za ničen sklep ECB z dne 19. novembra 2019, s katerim je stečajnemu upravitelju tožeče stranke zavrnila odreditev, naj odvetniku, ki ga je pooblastil upravni odbor tožeče stranke, odobri dostop do njenih prostorov, do informacij, ki jih ima, ter do njenega osebja in njenih virov;

v delu, v katerem Sodišče ne bo moglo meritorno odločiti, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da bo to odločilo o ničnostni tožbi; in

ECB odredi, naj plača stroške tožeče stranke in stroške postopka s pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dvanajst pritožbenih razlogov.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče se je napačno oprlo na sodno prakso glede tožb nenaslovnikov zoper splošne akte Unije, ki jih je treba prenesti ali pa je treba v zvezi z njimi sprejeti nacionalne izvedbene akte, in je to sodno prakso uporabilo za obravnavano zadevo, ki se nanaša na direktno tožbo zoper posamični akt EU, ki ga je mogoče izpodbijati samo z ničnostno tožbo v skladu s členom 263 PDEU in ki ima neposredne učinke, brez potrebe po izvajanju.

Drugi pritožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom je kršeno načelo, v skladu s katerim dostop do Sodišča v okviru člena 263 PDEU ne sme biti odvisen od držav članic.

Tretji pritožbeni razlog: izpodbijani sklep ni v skladu z izključno pristojnostjo Sodišča Evropske unije na podlagi člena 263 PDEU.

Četrti pritožbeni razlog: izpodbijani sklep ni v skladu z načelom, da pravno sredstvo ni učinkovito, če je iz strukturnih razlogov teoretično in iluzorno.

Peti pritožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom je kršen člen 51 Listine.

Šesti pritožbeni razlog: izpodbijani sklep temelji na napačni teleološki redukciji pristojnosti ECB na področju regulativnega nadzora.

Sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče ne upošteva dejstva, da mora analiza na podlagi člena 47 Listine temeljiti na načinu, po katerem zadevna evropska institucija dejansko deluje in lahko deluje, ne pa zgolj na njeni sposobnosti, da tretjim strankam daje formalno zavezujoče odredbe.

Osmi pritožbeni razlog: izpodbijani sklep temelji na napačnem razlikovanju med pravom na področju regulativnega nadzora in insolvenčnim pravom.

Deveti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno domnevalo, da ECB nima zahtevane pristojnosti.

Deseti pritožbeni razlog: izpodbijani sklep temelji na napačni domnevi glede učinka odvzema licence na pristojnost ECB.

Enajsti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno domnevalo, da je ECB ravnala v skladu s sodbo z dne 5. novembra 2019, ECB in drugi/Trasta Komercbanka in drugi (C-663/17 P, C-665/17 P in C-669/17 P, EU:C:2019:923).

Dvanajsti pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni ustrezno preučilo tožbenih razlogov pritožnice glede njene pravice do izjave, obveznosti obrazložitve in načela nemo auditur.

____________