Language of document :

Överklagande ingett den 25 maj 2021 av PNB Banka AS av det beslut som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 12 mars 2021 i mål T-50/20, PNB Banka mot ECB

(Mål C-326/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: PNB Banka AS (ombud: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken (ECB)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet,

i enlighet med artikel 264 FEUF ogiltigförklara ECB:s beslut av den 19 november 2019 att inte ge klagandens konkursförvaltare i uppdrag att ge den av klagandens styrelse bemyndigade advokaten tillträde till klagandens lokaler, till den information som klaganden har samt till dess personal och resurser,

i den mån domstolen inte kan fatta beslut i sak, återförvisa målet till tribunalen för att den ska pröva talan om ogiltigförklaring, och

förplikta ECB att ersätta klagandens rättegångskostnader och rättegångskostnaderna i målet om överklagande.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden tolv grunder.

Första grunden: Tribunalen har felaktigt åberopat rättspraxis som rör talan som väckts mot unionsrättsakter med allmän verkan som kräver införlivande eller nationella genomförandeakter av personer som inte är mottagare av dessa rättsakter. Tribunalen har tillämpat denna rättspraxis på förevarande mål som rör en direkt talan mot en enskild unionsrättsakt som endast kan angripas genom en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF och som har direkta verkningar utan att det behövs något genomförande.

Andra grunden: Det överklagade beslutet strider mot principen om att möjligheten att väcka talan vid domstolen inom ramen för artikel 263 FEUF inte kan vara beroende av medlemsstaterna.

Tredje grunden: Det överklagade beslutet är oförenligt med den exklusiva behörighet som Europeiska unionens domstol har enligt artikel 263 FEUF.

Fjärde grunden: Det överklagade beslutet strider mot principen om att ett rättsmedel inte är effektivt om det av strukturella skäl är teoretiskt och illusoriskt.

Femte grunden: Det överklagade beslutet strider mot artikel 51 i stadgan.

Sjätte grunden: Det överklagade beslutet grundar sig på en felaktig teleologisk tolkning av ECB:s tillsynsbefogenheter.

Sjunde grunden: Tribunalen har underlåtit att beakta att analysen enligt artikel 47 i stadgan måste grundas på det sätt på vilket den berörda europeiska institutionen faktiskt agerar och kan agera och inte enbart på dess förmåga att ge formellt bindande order till tredje man.

Åttonde grunden: Det överklagade beslutet grundar sig på en felaktig distinktion mellan tillsynsrätt och insolvensrätt.

Nionde grunden: Tribunalen har felaktigt antagit att ECB saknar den nödvändiga behörigheten.

Tionde grunden: Det överklagade beslutet grundar sig på ett felaktigt antagande om hur återkallandet av tillståndet påverkar ECB:s behörighet.

Elfte grunden: Tribunalen har felaktigt antagit att ECB har följt domen av den 5 november 2019, ECB m.fl. mot Trasta Komercbanka m.fl. (C-663/17 P, C-665/17 P och C-669/17 P, EU:C:2019:923).

Tolfte grunden: Tribunalen har inte på lämpligt sätt behandlat klagandens grunder avseende rätten att bli hörd, motiveringsskyldigheten och principen att ingen kan åberopa en egen rättsstridig handling till sitt försvar (nemo auditur).

____________