Language of document :

Sag anlagt den 13. juni 2013 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-323/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Pignataro-Nolin og A. Alcover San Pedro, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, litra a), i Rådets direktiv 1999/31/EF 1 sammenholdt med artikel 1, stk. 1, i direktiv 1999/31/EF samt artikel 4 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF 2 og artikel 16, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, idet en del af det husholdningsaffald, der bliver afleveret på deponeringsanlægget SubATO Rom, herunder deponeringsanlæggene Malgrotta og SubATO Latina, ikke gennemgår en proces, der omfatter en egnet sortering af de forskellige affaldsbestanddele og en stabilisering af de organiske bestanddele, og at der i Lazio ikke er skabt noget integreret og fyldestgørende net af anlæg for affaldshåndtering under iagttagelse af de bedste egnede og tilgængelige teknikker.

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fristen for gennemførelse af direktiv 1999/31/EF udløb den 16. juli 2001.

Fristen for gennemførelse af direktiv 2008/98/EF udløb den 12. december 2010.

____________

1     Rådets direktiv 1999/31/EF af 26.4.1999 om deponering af affald, EFT L 182, s. 1.

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19.11.2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EUT L 312, s. 3.