Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. októbra 2014 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-323/13)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernice 1999/31/ES a 2008/98/ES – Plán odpadového hospodárstva – Primeraná a jednotná sieť zariadení na zneškodňovanie – Povinnosť zaviesť spracovávanie odpadov zaručujúce najlepší výsledok pre ľudské zdravie a ochranu životného prostredia)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano a A. Alcover San Pedro, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, z aprávnej pomoci G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Výrok rozsudku

Talianska republika si tým, že

-    neprijala všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomu, aby časť komunálneho odpadu ukladaného na skládky SubATO v Ríme, s vylúčením skládky v Cecchina, a na skládky SubATO v Latina, nepodliehala spracovaniu, ktoré zahŕňa vhodný výber rôznych častí odpadov a stabilizáciu ich organickej časti, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 1 ods. 1 v spojení s článkom 6 písm. a) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, ako aj z článkov 4 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc,

-    v regióne Lazio nevytvorila integrovanú a vhodnú sieť zariadení pre nakladanie z odpadmi, v rámci ktorej by sa zohľadnili najlepšie dostupné techniky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 16 ods. 1 smernice 2008/98/ES.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.