Language of document : ECLI:EU:C:2014:2290

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.10.2014 – komissio vastaan Italia

(asia C‑323/13)(1)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen ‒ Ympäristö ‒ Direktiivit 1999/31/EY ja 2008/98/EY ‒ Jätehuoltosuunnitelma ‒ Yhtenäinen ja riittävä jätteiden loppukäsittelylaitosten verkosto ‒ Velvollisuus käsitellä jätteet tavalla, jolla päästään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun kannalta parhaaseen tulokseen

1.                     Ympäristö – Jätteet – Direktiivi 2008/98 – Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa jätteiden hyödyntäminen tai jätteistä huolehtiminen – Velvollisuus saavuttaa tietty tulos – Jäsenvaltioiden harkintavalta toteutettavien toimenpiteiden osalta – Rajat – Velvollisuus vähentää kaatopaikoille sijoitetun jätteen haittavaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98 4 ja 13 artikla; neuvoston direktiivin 1999/31 1 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan a alakohta) (ks. 29, 31–38 ja 45 kohta)

2.                     Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Direktiivien täytäntöönpano – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Sisäistä oikeusjärjestystä koskevia perusteluja ei voida hyväksyä (SEUT 258 artikla) (41 ja 42 kohta)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Komission kanneoikeus – Toimivallan käyttäminen ei edellytä erityistä asiavaltuutta – Vapaa harkinta (SEUT 258 artikla) (ks. 43 kohta)

Ratkaisu

1)

Italian tasavalta

–        ei ole noudattanut kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 1 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan a alakohdan eikä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 4 ja 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä sen välttämiseksi, että osa Rooman SubATO:n kaatopaikoille, Cecchinan kaatopaikkaa lukuun ottamatta, ja Latinan SubATO:n kaatopaikoille toimitetuista kunnallisista jätteistä jätetään käsittelemättä niin, että jätteiden eri jakeet valitaan asianmukaisesti ja niiden orgaaninen jae stabilisoidaan,

–        ei ole noudattanut direktiivin 2008/98 16 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole perustanut Latzion alueelle yhtenäistä ja riittävää jätehuoltolaitosten verkostoa ottamalla huomioon parhaan käytettävissä olevan tekniikan.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1 EUVL C 252, 31.8.2013.