Language of document : ECLI:EU:C:2014:2290

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. októbra 2014 – Komisia/Taliansko

(vec C‑323/13)(1)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernice 1999/31/ES a 2008/98/ES – Plán odpadového hospodárstva – Primeraná a jednotná sieť zariadení na zneškodňovanie – Povinnosť zaviesť spracovávanie odpadov zaručujúce najlepší výsledok pre ľudské zdravie a ochranu životného prostredia“

1.                     Životné prostredie – Odpady – Smernica 2008/98 – Povinnosť členských štátov zabezpečiť zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – Povinnosť dosiahnuť výsledok – Miera voľnej úvahy členských štátov v oblasti opatrení, ktoré treba prijať – Hranice – Povinnosť znížiť negatívne vplyvy odpadu, ktorý sa dostáva na skládky, na životné prostredie a ľudské zdravie – Nesplnenie povinnosti [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98, články 4 a 13; smernica Rady 1999/31, článok 1 ods. 1 a článok 6 písm. a)] (pozri body 29, 31 – 38, 45)

2.                     Členské štáty – Povinnosti – Vykonanie smerníc – Nesplnenie povinnosti – Odôvodnenie založené na vnútroštátnom poriadku – Neprípustnosť (článok 258 ZFEÚ) (pozri body 41, 42)

3.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Právo Komisie podať žalobu – Výkon nezávislý od existencie osobitného záujmu na konaní – Diskrečný výkon (článok 258 ZFEÚ) (pozri bod 43)

Výrok

1.

Talianska republika si tým, že

–        neprijala všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomu, aby časť komunálneho odpadu ukladaného na skládky SubATO v Ríme, s vylúčením skládky v Cecchina, a na skládky SubATO v Latina, nepodliehala spracovaniu, ktoré zahŕňa vhodný výber rôznych častí odpadov a stabilizáciu ich organickej časti, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 1 ods. 1 v spojení s článkom 6 písm. a) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, ako aj z článkov 4 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc,

–        v regióne Lazio nevytvorila integrovanú a vhodnú sieť zariadení pre nakladanie z odpadmi, v rámci ktorej by sa zohľadnili najlepšie dostupné techniky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 16 ods. 1 smernice 2008/98/ES.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


1 Ú. v. EÚ C 252, 31.8.2013.