Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof (Saksa) 8.12.2020 – Y GmbH v. Hauptzollamt

(asia C-668/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Y GmbH

Vastapuoli: Hauptzollamt

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhdistetyn nimikkeistön1 alanimikettä 1302 19 05 tulkittava siten, että siihen on luokiteltava myös etanolilla ja vedellä laimennettu vaniljasta uuttamalla saatu oleohartsi, joka sisältää noin 90 prosenttia (tilavuusprosenttia) tai 85 prosenttia (painoprosenttia) etanolia, enintään 10 prosenttia (painoprosenttia) vettä, 4,8 prosenttia (painoprosenttia) kuivajäännöstä ja 0,5 prosenttia (painoprosenttia) vaniljaa, vaikka yhdistetyn nimikkeistön 13 ryhmän 1 huomautuksen ij kohdan mukaan uutetut oleohartsit eivät kuulu nimikkeeseen 1302?

Kuuluvatko ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä kuvattujen kaltaiset tavarat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeessä 3301 90 30 tarkoitettuihin uutettuihin oleohartseihin?

Onko yhdistetyn nimikkeistön alanimikettä 3302 10 90 tulkittava siten, että ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä kuvattujen kaltaiset tavarat on luokiteltava hyvänhajuisten aineiden seoksiksi tai yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuviksi seoksiksi (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään elintarviketeollisuudessa?

Kuuluvatko myös yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 1302 19 05 tavarat tai yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 3301 90 30 uutettu oleohartsi direktiivin 92/832 27 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin aromeihin?

____________

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1) liite I, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.2015 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1754 (EUVL 2015, L 285, s. 1).

2 Väkijuomaverosta alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/83/ETY (EYVL 1992, L 316, s. 21).