Language of document :

Жалба, подадена на 11 декември 2020 г. от Colin Brown срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-18/19, Brown/Комисия

(Дело C-675/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Colin Brown (представител: I. Van Damme, адвокат)

Други страни в производството: Европейска комисия и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение, с което се отказва отмяна на спорното решение1 ,

въз основа на цялостната преписка, с която разполага, да обяви че спорното решение трябва да бъде отменено и да разпореди че правото на жалбоподателя на надбавка за експатриране и на пътни разноски трябва да бъде възстановено, считано от 1 декември 2017 г., както и че трябва да му бъдат изплатени обезщетенията, които не са платени между 1 декември 2017 г. и датата на възстановяване на правото на жалбоподателя, заедно с лихвите,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателя пред Съда и пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд е допуснал грешка като е тълкувал член 4, параграф 1, буква а) от Приложение VII към Правилника на длъжностните лица в смисъл, че позволява или изисква да се отнеме правото на надбавка за експатриране на длъжностно лице поради това, че е придобило гражданство на държавата по местоработата си, без да е налице промяна в мястото му на работа.

Второ основание: прилагането от Общия съд в съдебното му решение и от Комисията в спорното решение на член 4, параграф 1, буква б) от Приложение VII към Правилника на длъжностните лица по отношение на жалбоподателя поражда необоснована дискриминация.

____________

1     Решение от 19 март 2018 г. на Служба за управление и плащане по индивидуални права, с което се отнема правото на жалбоподателя на надбавка за експатриране и на плащане на пътните разноски, считано от 1 декември 2017 г.