Language of document :

Appel iværksat den 11. december 2020 af Colin Brown til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Udvidede Afdeling) den 5. oktober 2020 i sag T-18/19, Brown mod Kommissionen

(Sag C-675/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Colin Brown (ved advocaat I. Van Damme)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union

Appellantens påstande

Den appellerede dom ophæves, for så vidt som den anfægtede afgørelse 1 derved ikke blev annulleret.

Under hensyn til samtlige foreliggende sagsakter annulleres den anfægtede afgørelse, og Kommissionen tilpligtes at genindføre appellantens ret til udlandstillæg og til godtgørelse af rejseudgifter med virkning fra den 1. december 2017, samt at betale appellanten det udlandstillæg og de rejseudgifter, som ikke er blevet udbetalt i perioden fra den 1. december 2017 og til datoen for genindførelsen af appellantens ret til de nævnte ydelser, med tillæg af renter.

Kommissionen tilpligtes at betale appellantens omkostninger i forbindelse med sagen for Domstolen og Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende om, at Retten begik en fejl ved at fortolke artikel 4, stk. 1, litra a), i bilag VII til vedtægten således, at denne bestemmelse tillader eller kræver, at en tjenestemand fratages retten til udlandstillæg som følge af, at den pågældende har erhvervet statsborgerskab i den stat, på hvis område tjenestestedet befinder sig, uden at der er sket en ændring af tjenestemandens tjenestested.

Andet anbringende om, at den omstændighed, at Retten i dommen og Kommissionen i den anfægtede afgørelse anvendte artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten på appellanten, har medført en uberettiget forskelsbehandling.

____________

1     Afgørelse truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder den 19.3.2018, hvorved appellanten blev frataget retten til udlandstillæg og til godtgørelse af rejseudgifter med virkning fra den 1.12.2017.