Language of document :

A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2020. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Airbnb Ireland UC kontra Région de Bruxelles-Capitale

(C-674/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionnelle

Az alapeljárás felei

Felperes: Airbnb Ireland UC

Alperes: Région de Bruxelles-Capitale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke (5) bekezdésének a) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy az a nemzeti jogszabály, amely az olyan közvetítő szolgáltatás nyújtóit, amelynek a célja, hogy egy elektronikus platformon keresztül díjazás ellenében összekapcsolja a potenciális bérlőket a rövid távú elszállásolást kínáló hivatásos és magánszemély bérbeadókkal, arra kötelezi, hogy az adóhatóság írásbeli felhívására és közigazgatási bírság terhe mellett, a valamely idegenforgalmi szálláshelyeket terhelő regionális adó fizetésére kötelezett személyek azonosítása és az utóbbiak adóköteles jövedelmének megállapítása céljából közöljék „az üzemeltető adatait és az idegenforgalmi szálláshely kapcsolattartási adatait”, valamint „a vendégéjszakák és az előző év során üzemeltetett szálláshelyegységek számát”, az „adózás területére” tartozik, és következésképpen az irányelv hatálya alól kizártnak kell tekinteni?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 1–3. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy ezen irányelvet alkalmazni kell az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírthoz hasonló nemzeti jogszabályra? Adott esetben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét úgy kell-e értelmezni, mint amelyet alkalmazni kell egy ilyen jogszabályra?

A 2000/31 irányelv 15. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy azt alkalmazni kell az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírthoz hasonló nemzeti jogszabályra, és mint amely lehetővé tesz egy ilyen jogszabályt?

____________

1 HL 2000. L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.

2 HL 2006, L 376., 36. o.