Language of document : ECLI:EU:C:2019:1051

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu)

5. prosince 2019(*)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2008/98/ES – Články 30 a 33 – Plány pro nakládání s odpady – Autonomní společenství Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy (Španělsko) – Povinnost revize – Povinnost oznámení Komisi – Neexistence řádné výzvy dopisem – Předčasné zaslání výzvy dopisem – Nepřípustnost“

Ve věci C‑642/18,

jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 12. října 2018,

Evropská komise, zastoupená S. Pardo Quintillán a E. Sanfrutos Cano, jakož i F. Thiranem, jako zmocněnci,

žalobkyně,

proti

Španělskému království, zastoupenému L. Aguilera Ruizem, jako zmocněncem,

žalovanému,

SOUDNÍ DVŮR (osmý senát),

ve složení L. S. Rossi (zpravodajka), předsedkyně senátu, J. Malenovský a F. Biltgen, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 5. září 2019,

vydává tento

Rozsudek

1        Svou žalobou se Evropská komise domáhá, aby Soudní dvůr určil, že Španělské království tím, že neprovedlo revizi plánů pro nakládání s odpady, stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3), co se týče autonomních společenství Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy, a tím, že ji o revizi těchto plánů oficiálně neinformovalo, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 této směrnice.

 Právní rámec

2        Článek 28 odst. 1 směrnice 2008/98 stanoví:

„Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány stanovily v souladu s články 1, 4, 13 a 16 jeden nebo více plánů pro nakládání s odpady.

Tyto plány, samotné nebo v kombinaci, pokryjí celé zeměpisné území dotyčného členského státu.“

3        Článek 30 odst. 1 této směrnice stanoví:

„Členské státy zajistí, aby byly plány pro nakládání s odpady a programy předcházení vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za šest let a případně revidovány a ve vhodných případech též v souladu s články 9 a 11.“

4        Článek 33 odst. 1 uvedené směrnice zní takto:

„Členské státy informují Komisi o plánech pro nakládání s odpady a programech předcházení vzniku odpadů uvedených v článcích 28 a 29, jakmile budou přijaty, nebo o jakýchkoli podstatných revizích těchto plánů a programů.“

5        Podle čl. 40 odst. 1 směrnice 2008/98 byla lhůta pro provedení této směrnice stanovena na 12. prosince 2010, tedy dva roky po vstupu této směrnice v platnost dne 12. prosince 2008.

 Postup před zahájením soudního řízení

6        Dne 18. listopadu 2016 zaslala Komise Španělskému království výzvu dopisem, v níž tvrdila, že vzhledem k tomu, že Španělské království nepřijalo plány pro nakládání s odpady autonomních společenství Aragonie, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy, Kantábrie, Kastilie-La Mancha, Katalánsko, Extremadura, Galicie, La Rioja, Madrid, Murcia a Navarra, jakož i autonomního města Ceuta, nebo neprovedlo jejich revizi, a tudíž ji o těchto plánech neinformovalo, porušilo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 směrnice 2008/98.

7        Španělské království na tuto výzvu dopisem odpovědělo dopisem ze dne 18. ledna 2017.

8        Dne 14. července 2017 Komise vydala odůvodněné stanovisko, v němž dospěla k závěru, že Španělské království nadále neplní povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice 2008/98, pokud jde o autonomní společenství Aragonie, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy, Madrid, jakož i autonomní město Ceuta, a vyzvala tento členský stát k přijetí nezbytných opatření ve lhůtě dvou měsíců od obdržení tohoto odůvodněného stanoviska, tj. do 14. září 2017.

9        Španělské království na uvedené odůvodněné stanovisko odpovědělo dopisy ze dne 14. září 2017, jakož i ze dne 17. ledna, 18. května, 23. května a 6. června 2018.

10      Vzhledem k tomu, že Komise měla za to, že Španělské království ještě nepřijalo opatření nezbytná ke splnění povinností, které pro něj vyplývají ze směrnice 2008/98, rozhodla dne 12. října 2018 podat projednávanou žalobu pro nesplnění povinnosti.

 Řízení před Soudním dvorem

11      Komise v žalobě tvrdila, že Španělské království tím, že nepřijalo plány pro nakládání s odpady autonomních společenství Aragonie, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a Madrid, jakož i autonomního města Ceuta, nebo neprovedlo jejich revizi, a tudíž je neoznámilo, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 směrnice 2008/98.

12      Komise se vzhledem k informacím sděleným Španělským královstvím v jeho žalobní odpovědi, týkajícím se v podstatě přijetí nových plánů pro nakládání s odpady autonomních společenství Aragonie a Madrid, jakož i autonomního města Ceuta, a jejich předání Komisi v průběhu roku 2018, rozhodla vzít svou žalobu pro nesplnění povinnosti zpět v rozsahu, v němž se týkala těchto autonomních společenství a tohoto autonomního města. Mimoto, pokud jde o autonomní společenství Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy, Komise se rozhodla vzít zpět žalobní důvod týkající se nepřijetí plánů pro nakládání s odpady těchto dvou autonomních společenství, a sice důvod vycházející z porušení čl. 28 odst. 1 směrnice 2008/98, jelikož Španělské království tyto plány před vstupem této směrnice v platnost přijalo a oznámilo.

13      Komise tak omezila předmět žaloby pro nesplnění povinnosti na žalobní důvody týkající se nesplnění povinností revize a oznámení plánů pro nakládání s odpady, které jsou stanoveny v čl. 30 odst. 1 směrnice 2008/98 a čl. 33 odst. 1 této směrnice, co se týče plánů pro nakládání s odpady pouze autonomních společenství Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy.

 Návrhová žádání účastnic řízení

14      Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

–        určil, že Španělské království tím, že neprovedlo revizi plánů pro nakládání s odpady, stanovených směrnicí 2008/98, co se týče autonomních společenství Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 30 odst. 1 této směrnice,

–        určil, že Španělské království tím, že Komisi oficiálně neinformovalo o revizi plánů pro nakládání s odpady, co se týče autonomních společenství Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 33 odst. 1 uvedené směrnice, a

–        uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

15      Španělské království navrhuje, aby Soudní dvůr:

–        zamítl žalobu a

–        uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

 K přípustnosti žaloby

16      Je třeba připomenout, že cílem postupu před zahájením soudního řízení stanoveného v čl. 258 prvním pododstavci SFEU je dát dotčenému členskému státu možnost splnit povinnosti, které pro něj plynou z unijního práva nebo se účinně bránit proti výtkám formulovaným Komisí. Zachování pravidel tohoto postupu představuje základní záruku zamýšlenou Smlouvou o FEU za účelem zajištění ochrany práv dotčeného členského státu. Pouze tehdy, je-li tato záruka dodržena, může kontradiktorní řízení u Soudního dvora tomuto soudu umožnit rozhodnout o otázce, zda členský stát skutečně nesplnil povinnosti, jak tvrdí Komise. Cílem výzvy dopisem v postupu před zahájením soudního řízení je zejména vymezit předmět sporu a oznámit členskému státu vyzvanému k předložení vyjádření skutečnosti nezbytné pro přípravu jeho obrany (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2003, Komise v. Itálie, C‑145/01, EU:C:2003:324, bod 17 a citovaná judikatura).

17      Stejně tak podle ustálené judikatury Soudního dvora zaslání výzvy dopisem na základě čl. 258 prvního pododstavce SFEU předpokládá, že se Komise může platně dovolávat předcházejícího nesplnění povinnosti příslušející dotyčnému členskému státu (v tomto smyslu viz zejména rozsudky ze dne 15. února 2001, Komise v. Francie, C‑230/99, EU:C:2001:100, bod 32, a ze dne 27. října 2005, Komise v. Lucembursko, C‑23/05, EU:C:2005:660, bod 7).

18      Z toho vyplývá, že zahájení postupu před zahájením soudního řízení podle čl. 258 prvního pododstavce SFEU má nutně dopad na řádnost řízení o nesplnění povinnosti členským státem, třebaže Komise nemůže důvodně tvrdit, že došlo ze strany členského státu k nesplnění povinnosti.

19      Kromě toho neexistence výzvy dopisem splňující požadavky článku 258 SFEU představuje nepominutelnou podmínku, kterou může Soudní dvůr zkoumat kdykoliv i bez návrhu (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 13. září 2000, Komise v. Nizozemsko, C‑341/97, EU:C:2000:434, bod 21, a rozsudek ze dne 27. října 2005, Komise v. Lucembursko, C‑23/05, EU:C:2005:660, body 5 a 7).

20      Jak v podstatě uvedla generální advokátka v bodech 17 až 19 svého stanoviska, Komise v projednávané věci tím, že výzvu dopisem zaslala Španělskému království dne 18. listopadu 2016, vytýkala tomuto členskému státu nesplnění určitých povinností, jež pro něj vyplývají ze směrnice 2008/98, které ještě nebylo možné k tomuto datu uplatnit.

21      Zaprvé, jak vyplývá z repliky, Komise čl. 30 odst. 1 této směrnice, který stanoví, že členské státy zajistí, aby plány pro nakládání s odpady byly vyhodnoceny alespoň jednou za šest let a případně revidovány, vyložila v tom smyslu, že toto ustanovení členským státům ukládá, aby revizi těchto plánů provedly do šesti let od data vstupu uvedené směrnice v platnost, tedy ode dne 12. prosince 2008.

22      Povinnost vyhodnotit a případně provést revizi plánů pro nakládání s odpady přijatých autonomními společenstvími Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy, stanovená v čl. 30 odst. 1 směrnice 2008/98, však mohla, jak vyplývá z čl. 40 odst. 1 této směrnice, vzniknout až ke dni uplynutí lhůty k provedení uvedené směrnice, tedy od 12. prosince 2010.

23      Lhůta stanovená členským státům v čl. 30 odst. 1 směrnice 2008/98 pro splnění povinností stanovených v tomto článku tudíž uplynula až šest let po uplynutí lhůty k provedení této směrnice, tj. k 12. prosinci 2016.

24      Komise tím, že dne 18. listopadu 2016 vyzvala Španělské království k ukončení údajného neplnění povinnosti stanovené v čl. 30 odst. 1 uvedené směrnice, zahájila postup před zahájením soudního řízení podle článku 258 SFEU předčasně.

25      Vzhledem k tomu, že povinnost, jejíž nesplnění tvrdí Komise, vznikla až po datu, kdy byla výzva dopisem vydána, nemohla Komise důvodně tvrdit žádné nesplnění povinnosti stanovené v uvedeném čl. 30 odst. 1.

26      Připuštění opaku by ostatně nutně vedlo k ohrožení požadavků právní jistoty, jež jsou vlastní každému postupu, který by mohl vést k soudnímu řízení (obdobně viz rozsudek ze dne 15. února 2001, Komise v. Francie, C‑230/99, EU:C:2001:100, bod 34 a citovaná judikatura).

27      Zadruhé totéž platí pro údajné nesplnění povinnosti informovat o veškerých podstatných revizích plánů pro nakládání s odpady ve smyslu čl. 33 odst. 1 směrnice 2008/98.

28      Vzhledem k tomu, že tato oznamovací povinnost má ve vztahu k povinnosti revize těchto plánů akcesorickou povahu, lze posoudit rozsah revize a případně konstatovat, že členský stát nesplnil oznamovací povinnost uvedenou v čl. 33 odst. 1 této směrnice, až po ukončení postupu hodnocení a případné revize uvedených plánů.

29      Z toho vyplývá, že Komise nemohla před uplynutím šestileté lhůty stanovené v čl. 30 odst. 1 uvedené směrnice, tedy před 12. prosincem 2016, důvodně tvrdit, že nebyla splněna oznamovací povinnost ve smyslu výše uvedeného čl. 33 odst. 1.

30      S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba žalobu pro nesplnění povinnosti podanou Komisí odmítnout jako nepřípustnou.

 K nákladům řízení

31      Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Španělské království náhradu nákladů řízení od Komise požadovalo a žaloba podaná Komisí byla prohlášena za nepřípustnou, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl takto:

1)      Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)      Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Podpisy.


*      Jednací jazyk: španělština.