Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-92/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението, с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба въз основа на новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника на длъжностните лица..

Искания на жалбоподателя

Да се обяви за незаконосъобразен и следователно неприложим член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към правилника,

да се отмени решението от 15 февруари 2013 г. за предоставяне на бонус към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба, в рамките на прехвърлянето на последните към пенсионната схема на институциите на Европейския съюз (наричана по-нататък „ПСИЕС“), в приложение на общите разпоредби за изпълнение (наричани по-нататък „ОРИ“) на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г.,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.