Language of document :

Žaloba podaná 23. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-93/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia uskutočniť výpočet započítaných rokov na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na základe nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za nezákonný, a preto neuplatniteľný,zrušiť rozhodnutie z 3. októbra 2012 započítať roky na dôchodok nadobudnuté žalobcom pred jeho nástupom do služby v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie (ďalej len „DSIEÚ“) na základe všeobecných vykonávacích ustanovení (ďalej len „VVU“) týkajúcich sa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.