Language of document :

Talan väckt den 19 september 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-91/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om återbetalning av det utlandstillägg och resetillägg som sökanden erhållit under sin utstationering i Tyskland, samt återbetalning till sökanden av de belopp som redan hållits inne jämte ersättning för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 december 2012 om att sökanden skulle betala åter det utlandstillägg och resetillägg som han erhållit under sin utstationering i Tyskland,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 24 juni 2013 om avslag på sökandens klagomål,

förplikta kommissionen att återbetala de belopp som redan hållits inne av tillsättningsmyndigheten jämte dröjsmålsränta enligt Europeiska centralbankens räntefot med tillägg av två procentenheter,

förplikta kommissionen att utge skadestånd för ideell skada, vilken i överensstämmelse med rätt och billighet uppskattas till 5000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.