Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 1. oktober 2014 – DF mod Kommissionen

(Sag F-91/13) 1

(Personalesag – vederlag – udlandstillæg – rejseudgifter – sagsøgerens midlertidige tjeneste i det land, hvor han er statsborger – betingelse i artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten.)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: DF (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede, dernæst ved J. Currall, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at forlange tilbagebetaling af det udlandstillæg og de rejseudgifter, som sagsøgeren modtog under hans midlertidige tjeneste i Tyskland, fra den 1. september 2009 til den 31. august 2012, og påstand om tilbagebetaling af de beløb, der allerede er tilbagesøgt, samt erstatning for ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler DF et beløb på EUR 1 500 i erstatning for den ikke-økonomiske skade.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af de af sagsøgeren afholdte omkostninger.

DF bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 367 af 14/12/2013, s. 40.