Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 1. oktoobri 2014. aasta otsus – DF versus komisjon

(kohtuasi F-91/13)1

(Avalik teenistus – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Sõidukulud – Hageja lähetamine liikmesriiki, mille kodanik ta on – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud tingimus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DF (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: esialgu J. Currall ja V. Joris, hiljem J. Currall)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega nõuti hagejalt kodumaalt lahkumise toetuse ja sõidukulude tagastamist, mis ta sai ajavahemikul 1. september 2009 kuni 31. august 2012 Saksamaal lähetuses olles, samuti nõue tagastada juba maha arvatud summad ja kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt välja DF-i kasuks hüvitis 1500 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt ühtlasi välja üks neljandik DF-i kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku DF-i kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 367, 14.12.2013, lk 40.