Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 października 2014 r. – DF przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/13)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Koszty podróży – Oddelegowanie skarżącego do państwa, którego jest obywatelem – Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: DF (przedstawiciele: L. Levi i A. Blot, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy, następnie J. Currall, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zwróceniu się do skarżącego o zwrot dodatku zagranicznego oraz kosztów podróży, jakie pobierał podczas swego oddelegowania w Niemczech w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. oraz żądanie zwrotu kwot już pobranych, a także żądanie zadośćuczynienia.Sentencja wyrokuKomisja Europejska zapłaci DF kwotę 1 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną czwartą kosztów poniesionych przez DF.DF pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.