Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) on esittänyt 21.5.2021 – G-Finance SARL ja DV v. Luxembourg Business Registers

(Asia C-317/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’arrondissement (Luxemburg)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: G-Finance SARL ja DV

Vastaaja: Luxembourg Business Registers

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU1 muuttamisesta 30.5.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/843 säännöksiä ja erityisesti sen 1 artiklan 15 kohdan – jolla muutetaan rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla direktiivillä (EU) 2018/843, 30 kohtaa – c alakohtaa, siltä osin kuin niillä mahdollistetaan ”suuren yleisön” pääsy yhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin,

pätemättömiä sillä perusteella, että niillä:

a)    loukataan erityisesti SEU 5 artiklan 4 kohdassa vahvistettua suhteellisuusperiaatetta, ja/tai

b)    loukataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklaa (elinkeinovapaus), ja/tai

c)    loukataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklaa (yhdenvertaisuus lain edessä) ja 21 artiklaa (syrjintäkielto), ja/tai

d)    unionin oikeuteen sisältyvää liikesalaisuuden suojaa?”

____________

1     EUVL 2018, L 156, s. 43.