Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Trieste (Italija) 26. maja 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Zadeva C-328/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Trieste

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GE

Tožena stranka: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 27 Uredbe (EU) št. 604/20131 razlagati:

•    tako, da je posledica nevročitve informativne brošure iz člena 4(2) in (3) Uredbe (EU) št. 604/2013 osebi, ki je v položaju iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 604/2013, neodpravljiva ničnost odločbe o predaji (in morebiti tudi pristojnost države članice, v kateri je oseba vložila novo prošnjo za mednarodno zaščito, da odloči o tej prošnji):

•    ali pa tako, da mora tožeča stranka v sodnem postopku sama dokazati, da bi bil izid postopka drugačen, če bi ji bila vročena navedena brošura?

Ali je treba člen 27 Uredbe (EU) št. 604/2013 razlagati:

•    tako, da je posledica nevročitve informativne brošure iz člena 29 Uredbe (EU) št. 603/2013 osebi, ki je v položaju iz člena 24(1) Uredbe (EU) št. 604/2013, neodpravljiva ničnost odločbe o predaji (in morebiti posledično tudi obveznost, da se omogoči vložitev nove prošnje za mednarodno zaščito);

•    ali pa tako, da mora tožeča stranka v sodnem postopku sama dokazati, da bi bil izid postopka drugačen, če bi ji bila vročena navedena brošura?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, str. 31).