Language of document :

Žaloba podaná 4. februára 2013 – ZZ/ESVČ

(vec F-11/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o preložení žalobcu na pracovné miesto v sídle ESVČ a o ukončení jeho pridelenia v delegácii EÚ

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 8. marca 2012 o preložení žalobcu s účinnosťou od 1. septembra 2012 na pracovné miesto v ústredí a o predčasnom ukončení jeho pridelenia,uložiť ESVČ povinnosť zaplatiť sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou, ktorú poberá od svojho návratu do ústredia 1. septembra 2012, a svojím skorším platom, a to až do 1. septembra 2013, keď by v rámci programu rotácie na miestach vedúcich delegácií mohol byť znovu pridelený do ústredia,v prípade potreby zrušiť rozhodnutie o zamietnutí jeho sťažnosti z 24. októbra 2012,zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.