Language of document :

Žaloba podaná 29. januára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-9/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie vykonať kompenzáciu medzi sumou zodpovedajúcou trovám, na ktoré bola zaviazaná Všeobecným súdom vo veci T-176/04, a sumou, ktorú musí žalobca zaplatiť v nadväznosti na uznesenie vo veci T-241/03

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie zo 6. marca 2012,

zrušiť rozhodnutie o vymáhaní kompenzáciou medzi pohľadávkou 1 600 eur, ktorej oprávneným je žalobca voči Komisii, a sumou 4 875 eur, ktorú údajne má zaplatiť, čomu tak nie je vo vzťahu k tejto sume,

zrušiť v potrebnom rozsahu rozhodnutie zamietajúce sťažnosť podanú 23. júna 2012 zaslanú žalobcom Komisii a prijatú Komisiou nie neskôr ako 23. júna 2012,

zrušiť oznámenie z 27. augusta 2012 prijaté žalobcom 9. októbra 2012,

zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania v tejto veci.